Az adatvédelmi ás adatkezelési szabályzat

Az cég megnevezése: Cityjogsi Autósiskola KFT,
úgy mint a City Autós-Motoros Iskola üzemeltetője, valamint a wwww.cityjogsi.hu weboldal tulajdonosa.
A cég székhelye: 2400, Dunaújváros Dózsa György út 25/A
Felelős személy: Wiedermann Tamás


A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl figyelemmel arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR rendelet) szabályai alapján erre nem köteles, mivel nem közhatalmi szerv, nem közfeladatot ellátó szerv és főtevékenysége nem terjed ki az egyének folyamatos, nagymértékű megfigyelésére, valamint különleges adatokat sem kezel főtevékenysége körében nagy számban.
Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési szabályzat és tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel van továbbá a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A szabályzat és tájékoztató hatálya

A szabályzat határozatlan időre érvényes, az Adatkezelő által módosítható és visszavonásig tart. A személy hatálya kiterjed a társaság tisztség viselőjére alkalmazottjaira és alvállalkozóira, és azon természetes személyekre akikre a képzés vonatkozik.
A szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését. A szabályzat kiadásának fontos célja, hogy megismerésével és betartásával a Társaság alkalmazottjai, megbízottjai és alvállalkozói a természetes személyek adatainak kezelését jogszerűen, a GDPR Rendeletnek megfelelően végezzék.

Adatkezelő:

 • Cégnév: Cityjogsi Autósiskola Kft
 • Székhely: 2400 Dunaújváros Dózsa György út 25 /A
 • Felnőttképzési azonosító:
 • Adószám: 22917265-2-07
 • Képviselő: Wiedermann Tamás
 • Weboldal: www.cityjogsi.hu
 • Tájékoztató elérése: weboldal, székhely
 • Tevékenység: Járművezető oktatás
 • info@cityjogsi.hu, wiedermann@wiedermann.hu
 • Telefonos elérhetőség: 06-20/955-9981, 06-20/851-7891

A tanulók számára az adatkezelésnek átláthatónak kell lennie. Tehát a cél, hogy az adatok gyűjtése meghatározott célból történjen. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a szükséges, illetve a jogszabály által előírt ideig teszi lehetővé. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az ügyfél egyértelmű cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását ad az adatok kezelésére.. Ilyen hozzájárulásnak minősül ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során technikai beállításokat hajt végre, vagy más olyan nyilatkozat vagy cselekedet, ami a hozzájárulást egyértelműen jelzi.

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, amennyiben az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
 • érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A fenti adatkezelés alapján a cég tájékoztatja a tanulót, mint autósiskolára vonatkozóan a 24/2005 (VI.21.) GKM Rendelet szerint az autósiskola 5 évig köteles megőrizni a szerződés megkötésétől, illetve vizsgázás esetén a vizsga időpontjától az adatokat. Amennyiben ,megfizetésre került a tandíj is így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jog érvényesítési lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu
Az érintett jogainak megsértése esetén lakcíme szerinti bírósághoz fordulhat.

Weboldalon történő jelentkezésnél a személyes adatok az azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges.

Szerződéskötésnél az adatkezelés célja kifejezetten a járműképzési tanfolyam szerinti szolgáltatás. Az adatkezelésben érintettek köre az Autósiskolába beiratkozott – tanulói szerződést aláíró – Természetes személyek. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, és megbízottjai; valamint a járművezető oktatást felügyelő állami hatóság, mint harmadik személy, e-learning oktatás igénybevétele esetén az e-Titán Rendszert működtető E-Educatio Zrt., mit adatfeldolgozó Az adatok tárolási módja: papír és elektronikus. A személyes adatok megadása történhet személyesen a cég telephelyén emailban vagy levél formájában a telephely címére postázva.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a jogszabályi előírások miatt.

A tanuló adatkezelési hozzájárulását a tanulói szerződés aláírásával teszi meg.
Online elméleti oktatás esetén /E-learning képzés/ az e-titán/E-Educatio Zrt.1111 Budapest, Budafoki út 59/ rendszer használatával zajlik, ahol a személyes adatok az e-Titán rendszerbe kerülnek rögzítésre és tárolásra. A tanfolyam kezdetekor és befejezésekor a rendszer adatokat továbbít a Közlekedési És Alkalmassági Vizsgaközpotnak/KAV/.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 24/2005 (IV.21.) Gkm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól.

Fogalmak:

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapítja meg.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében és megbízásából személyes adatokat kezel.